Chceš se stát profi koučem? Přijď na ukázku výcviku koučování 26.3.

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů: The Coaching Way s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ:14179041 dále také Správce nebo “my”.

Zpracování osobních údajů

Informujeme naše zákazníky, dodavatele, obchodní partnery, uživatele našich Internetových stránek, zákazníky a účastníky námi pořádaných přednášek a školení o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese jsme@thecoachingway.cz, poštou na adrese Nové sady 988/2, 602 00 Brno nebo v pracovních dnech telefonicky na čísle 775 403 373.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získávám pokud

V tom případě zpracovávám následující údaje

navštívíte web thecoachingway.cz

IP adresa; identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti; cookies

vyplníte formulář na webu thecoachingway.cz

jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa

vyplníte dotazník, psychodiagnostiku,  průzkum nebo si stáhnete ebook

jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, data z dotazníku nebo psychodiagnostiky

registrujete se k odebírání newsletteru

emailová adresa

registrujete se na přednášku nebo školení

pošlete mně poptávku našich služeb

jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, obchodní firma

uzavřete se námi smlouvu

jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, obchodní firma, datum narození, IČO, DIČ, adresa sídla společnosti nebo adresa vašeho trvalého bydliště, fakturační adresa

zúčastníte se přednášky nebo školení

jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, obchodní firma, hromadné či skupinové fotografie pořízené na přednáškách a školeních

odsouhlasíte zveřejnění reference

jméno, příjmení, obchodní firma, odkaz na váš LinkedIn profil, odkaz na váš web, vaše ústní či písemná reference, vaše fotografie

jste dodavatelem služby / produktu

jste naším obchodním partnerem

jméno, příjmení, telefonní číslo, IČO, DIČ, obchodní firma, sídlo firmy nebo adresa trvalého bydliště, fakturační adresa

pracujete pro nás na DPP

jméno, příjmení, telefonní číslo, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště

nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

výše uvedené údaje dle konkrétního případu použití.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vámi poskytnuté osobní údaje Správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům:

 • zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové, marketingové nebo IT služby;

Správce může k účelu zpracování evidence a prověření splnění podmínek pro udělení mezinárodní certifikace ACC, PCC, MCC předat vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, datum začátku a konce spolupráce, počet koučovacího hodin) mezinárodní federaci koučů (International Coach Federation) sídlem 2365 Harrodsburg Rd, Suite A325, Lexington, KY 40504.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 10 let v případě všech právních titulů pro zpracování osobních údajů vyjma udělení souhlasu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu) či podle předpisů vyplývajících ze směrnic mezinárodní federace koučů pro udělení certifikace ACC, PCC, MCC. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých služeb či produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely pořádání a organizace mých přednášek a školení.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou našim smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Newsletter (oprávněný zájem)

Vaši e-mailovou adresu smíme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter, ve kterém Vás budeme informoval o událostech nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, písemně v rámci jakékoliv naší komunikace, písemně v rámci některého z mých školení či prostřednictvím služby Mailchimp.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Re-marketing (oprávněný zájem)

Používáme funkci Facebook Pixel (JavaScriptový kód, umístěný na mých webových stránkách), prostřednictvím kterého můžeme měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy našich potenciálních zákazníků za účelem zobrazování relevantnější reklamy na sociální síti Facebook.

Pro tento účel Správce využívá i cookies, o jehož způsobu a rozsahu použití informuje v samostatném dokumentu cookies.

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména upozornění na nové články a videa, která vydáváme.

Obchodní sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo mně zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste ode mě obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Fotografie (oprávněný zájem)

Vaše případné fotografie z mnou pořádaných akcí můžeme v přiměřeném rozsahu využít k naší propagaci a zvyšování povědomí o našich službách. Fotografie však vždy budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv negativně.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie tak nás kontaktujte na e-mail jsme@thecoachingway.cz. Vaši fotografii poté uveřejňovat nebudeme, nebo ji neprodleně stáhneme.

Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem.

Analýza návštěvnosti (oprávněný zájem)

Pro analýzu návštěvnosti mých webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.

Více informací o službě Google Analytics naleznete na stránkách provozovatele a webu české Wikipedie

Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem.

Analýza chování uživatelů (oprávněný zájem)

Využíváme služeb aplikace Smartlook pro anonymní analýzu chování uživatelů našich webových stránek, abychom mohli najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní.

Tato aplikace může využívat cookies k mapování Vašeho pohybu na našich webových stránkách.

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele Smartlook

Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Osobní údaje budeme zpracovávat ve formě záloh mých serverů či v rámci logování veškerých akcí kvůli analýze problémů a zabezpečení.

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Online marketing (souhlas)

Některý typ obsahu na našich webových stránkách je dostupný pouze po zadání emailové adresy, telefonního čísla, jména a příjmení. Tyto osobní udaje jsou použity k doručení dalšího hodnotného obsahu z oblasti koučování a vzdělávání firem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získal a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak mohu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud:

 • (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • (ii) zpracování je protiprávní;
 • (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo
 • (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Cookies

Zásady používání cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Cookie je často jednoznačně identifikují váš počítač, ale mohou obsahovat i jiné informace. Tyto informace můžeme shromažďovat při Vaší interakci s webovou stránkou.

Více o cookies se můžete dozvědět na webu české Wikipedie

Na souborech cookie jsou založeny některé funkce našich služeb.

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale poskytuje ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění.

Odmítnutí používání cookies

Používání cookies můžete odmítnout a zablokovat.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat může se stát, že Vám přestanou fungovat některé funkce, které jsou na souborech cookie založené.

Postup odstranění souborů cookie v prohlížeči naleznete v odkazech níže:

Seznam používaných cookies

 • *SESSION*, ariadne* – nezbytné pro fungování webu.
 • Google Analytics (doubleclick.net, google.com, _utm*) – analýza návštěvnosti.
 • Vimeo (vimeo.com) – přihlášení na Vimeo, funkce a nastavení přehrávače videí.
 • Youtube (youtube.com) – přihlášení na Youtube, funkce a nastavení přehrávače videí.
 • Facebook (facebook.com) – funkce sociálních pluginů pro Facebook (tlačítka To se mi líbí/Sdílet, apod.).
 • Facebook Pixel (facebook.com) – meření konverzí, cílení reklamy.
 • adWords (doubleclick.net, google.com) – meření konverzí, cílení reklamy.
 • Smartlook – zlepšování funkčnosti designu webu.
 • Seznam.cz, a.s. – Sklik

Hlášení bezpečnostních incidentů

Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci mojí činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení a držet se doporučených bezpečnostních zásad.

Pokud by však i přes moji nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Dozorový úřad

Na naší činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím.

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce.

Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese jsme@thecoachingway.cz, poštou na adrese Nové sady 988/2, 602 00 Brno nebo v pracovních dnech telefonicky na čísle 775 403 373.

Na vaše dotazy či připomínky odpovím do 30 dnů.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 3.2.2022.

Zajímá vás to? Pojďme to probrat.

Nebo jednoduše zavolejte:
Michal Holub
Jan Studený